På grunn av kapasitetsproblemer ved Hokksund barneskole vil bussing av elever mellom Hokksund og Skotselv bli tatt opp til vurdering  som et av flere forslag i formannskapsmøtet førstkommende onsdag.

Formannskapet vil få fire valg

Med dagens elevtall på 500 elever, som forventes å stige jevnt og trutt til 550 i løpet av seks år, hersker det ingen tvil om at kommunen har en utfordring med å huse og undervise alle sammen. Det fremgår også tydelig av de saksdokumentene som ligger til grunn for rådmannens innstilling, hvor alt fra bussing til Skotselv, fortsatt leie av lokaler hos Hokksund IL, til kjøp av nytt modulbygg – som erstatning for det som står på skolen i dag – blir vurdert.

I dag har kommunen en leieavtale med Hokksund IL, og dette sammen med et tidligere brukt modulbygg som ble satt opp i 2008, som har nådd grensen for sin levetid og derfor trolig vil bli svært kostbart å oppgradere, gjør det tvingende nødvendig å finne en løsning.

LES OGSÅ:
Far og sønn fra Hokksund omkom i togulykken i Danmark

I det store og hele er det nå tre alternativer til å busse elevene til Skotselv som vil bli lagt frem. Kostnadene til busstransport er for øvrig beregnet å koste omkring 1,5 millioner kroner årlig.

Skotselv skole ligger omkring 10 kilometer fra Hokksund skole, og kjøring med buss vil trolig ta omkring 15 minutter hver vei.
Foto: GOOGLE STREET VIEW

De tre alternativene til bussing er:

 1. Leie eller kjøp av nytt modulbygg på totalt 900 m² til fire 1. klasser og SFO
  Dette innebærer at leieavtalen med Hokksund IL kan sies opp, og det gamle modulbygget kan rives. Noe trolig verken skolefritidsordningen eller elevene som benytter bygget i dag vil ha noe imot.
 2. Leie eller kjøpe nytt modulbygg på totalt 500 m² til skoleklasser og SFO
  Dette innebærer også her at leieavtalen med Hokksund IL blir avviklet. Imidlertid vil det gamle modulbygget fra 2008 blir stående. Noe som nødvendigvis vil påføre kommunen utgifter til oppgradering av bygget.
 3. Fortsatt leie av lokaler hos nabo, Hokksund IL
  Dette betyr leie av ca til sammen 500 m² fordelt på tre bygg i tilleg til at det gamle modulbygget må tåle å bli brukt i enda flere år, etter at utgifter til oppgradering til nyeste byggeforskrift blir lagt til totalen.

  Hokksund skole ble bygget i 1953, og huser i dag 500 elever.
  Foto: BJØRN ERIK NEBELL

Og hva mener rådmannen om dette?

Her er hans anbefaling kort og godt den at alternativ 1 trekkes frem som en klar vinner, ved at hensynet til barna, de ansattes arbeidsforhold og kommunens økonomi er det som blir best ivarettatt med denne løsningen, slik det fremår av ordlyden i anbefalingen.

Mye tyder derfor på at 15 minutters bussturer mellom Hokksund og Skotselv neppe blir løsningen når elevtallet jevnt og trutt vil øke i årene fremover. Men at skolen vil bli utvidet med et nytt modulbygg som vil erstatte det gamle, og at daglige turer mellom skole og Hokksund ILs lokaler snart vil være en saga blott.

Da gjenstår det bare å se hva formannskapet sier til dette på sitt møte førstkommende onsdag.

Skråfoto: GOOGLE STREET VIEW