De største kildene til forurensning i Eikeren ser ifølge Eikeren vannverk IKS ut til å være avløp fra enten spredt bebyggelse eller kommunalt avløpssystem og landbruk. I hvor stor grad dette faktisk er tilfelle, er noe vannverket, sammen med Norconsult,  nå ønsker å få svar på ved en kartlegging.

Resultatene fra farekartleggingen vil siden ende i anbefalinger og prioriteringer av tiltak som vil bli presentert neste år, forteller vannverket i en melding.

Drikkevannskilden for Øvre Eiker

Eikeren Vannverk IKS (EVIKS) som representerer drikkevannsinteressene for Øvre Eiker kommune, Glitrevannverket og Vestfold Vann, forteller videre at det har tatt initiativ til å gjennomføre en farekartlegging av forurensningsrisiko for drikkevannsressursene i Eikeren herunder nedslagsfeltet. Kartleggingen gjennomføres i tråd med drikkevannsforskriftens bestemmelser om overvåkning og farekartlegging av drikkevannskilder.

Norconsults hovedkvarter i Vestfjordgata i Sandvika i Bærum.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Norconsult bistår EVIKS i arbeidet og vil sammenstille og systematisere påvirkningskilder i nedbørsfeltet. Kartleggingen pågår og skal ferdigstilles innen utgangen av året. Resultatet av kartleggingen skal danne grunnlag for å anbefale tiltak samt prioritering av tiltak som vil ha størst verdi med tanke på å bevare Eikeren som en god drikkevannskilde for fremtiden.  Arbeidet vil pågå utover i neste år og anbefaling av tiltak og prioriteringer vil derfor bli gjenstand for nærmere vurdering etter årsskiftet forteller vannverket.

LES OGSÅ:
Den siste pulten fra Brekke skole ved Eikeren er solgt på Finn

Vannkvaliteten god til drikkevannsformål

Overvåkningsdata viser at vannkvaliteten i Eikeren fortsatt karakteriseres som god til drikkevannsformål, men langsiktige trender viser en svak negativ utvikling. Det registreres over tid en marginal økning av organisk materiale og dårligere siktedyp. Klimatiske endringer med milde vintre og økt nedbør er også forhold som påvirker avrenning til vannkilden.

Vannbehandlingsanlegget i Eidsfoss er et av to anlegg som forsyner Sandefjord, Tønsberg, Færder, Horten og Holmestrand med vann fra Eikeren.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

I forbindelse med vannforvaltningsarbeidet har det kommet nye overvåkningsdata som gjør at miljøtilstanden i Eikeren er nedgradert, i henhold til grenseverdier i vannforskriften (EUs vanndirektiv). Vannmålinger viser at konsentrasjonen av sink, kobber og bly i Eikeren er høyere enn tidligere antatt. Dette kan ha negative konsekvenser for vannlevende organismer. Det er også funnet kvikksølv og PFOS i ørret.

Den økologiske tilstanden for Eikeren er nå endret fra god til moderat.

Den kjemiske tilstanden er satt ned fra god til dårlig i henhold til informasjon gitt fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. https://www.fylkesmannen.no/vestfold-og-telemark/miljo-og-klima/vann/miljotilstanden-i-eikeren/.

Dette utgjør ikke en direkte fare for drikkevannskvaliteten, men er ikke en ønsket utvikling verken fra drikkevannshensyn eller vannforvaltningshensyn.

LES OGSÅ:
Kommunen advarer badende mot blågrønnalger på Sundhaugen

Tiltak vil bli vurdert ved behov

Sammenstillinger så langt viser at de største påvirkningskildene er knyttet til avløp fra enten spredt bebyggelse eller kommunalt avløpssystem og landbruk. Det kan forventes at disse områdene vil bli viet oppmerksomhet i tilknytning til diskusjon om tiltakene. Oppfølging av dette framover er det naturlig å komme tilbake til når avbøtende tiltak skal diskuteres nærmere.

Øvre Eiker- og Holmestrand kommuner blir holdt orientert

Resultatene av kartleggingen og anbefaling av tiltak vil bli presentert for Øvre Eiker kommune og Holmestrand kommune, da vannet er delt på midten av kommunegrensen. Anbefalte tiltak vil også oversendes det lokale arbeidet for Eikerenvassdraget etter vannforskriften og samkjøres med dette arbeidet.

Representanter for de ulike fagområdene i kommunene er også involvert i kartleggings- og sammenstillingsarbeidet da mange registreringer og arbeider allerede er utført i de ulike sektorene. Samarbeid med de ulike sektorene vil være viktig når arbeidet med tiltak påbegynnes.