Det har vært gjennomført flere møter på politisk nivå mellom svenske og norske myndigheter om jernbaneforbindelsen Oslo – Stockholm, og det er nå enighet om å gå videre med en felles utredning.

– Vi får stadig påminnelser om hvor viktig det er å ta klimavennlige valg. Stadig flere vil gjerne også reise miljøvennlig til utlandet. Det har lenge vært ønske om å få til en bedre togforbindelse mellom Oslo og Stockholm, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

Samarbeid Jernbanedirektoratet – Trafikverket

– Vi ber nå Jernbanedirektoratet gå sammen med det svenske Trafikverket for å lage et felles forslag til mandat for en utredning av jernbanestrekningen.

Regjeringen ber nå Jernbanedirektoratet om å gå sammen med Trafikverket for å lage et felles mandat for utredningen.

Ønsker også private innspill

Ber også om å hente innspill fra ikke-statlige initiativer
Regjeringen ber Jernbanedirektoratet ta med seg følgende utgangspunkt for dialogen med sine svenske kollegaer:

  • Kartlegge markedspotensialet
  • Vurdere kapasiteten på jernbanen
  • Vurdere kostnadene
  • Utrede mulige traseer
  • Foreta samfunnsøkonomiske beregninger
LES OGSÅ:
Viken vil etablere ett felles billettsystem for Viken og Oslo

I tillegg presiseres det at utredningen bør hente innspill fra de ikke-statlige initiativene, som mener det er potensial for å bygge en slik jernbane uten statlige investeringer. Vi ber derfor om en vurdering av bedriftsøkonomien i prosjektet «Oslo – Stockholm 2.55».

Ønsker ikke å utrede «alternative finansieringsformer»

Samtidig understreker regjeringen at utredningen ikke skal vurdere alternative finansieringsformer som forutsetter forskuttering eller at staten dekker utgiftene over tid.

Stockholm sentralstasjon.
Arkivfoto: JORGES

Tildelingsbrevet fra Samferdselsdepartementet til Jernbanedirektoratet finne du her.

2021-09003