Skolene i Øvre Eiker gjør seg nå klare til å ta i mot barna fra 1.-4. klasse på en trygg og god måte. Her får du mer informasjon hentet fra kommunens nettsider.

Denne våren har vi fått oppleve det globale utbruddet av koronaviruset SARS-CoV-2 på nært hold. Det har preget alles hverdag. En rekke strenge tiltak har blitt iverksatt for å begrense smitten av viruset, deriblant stenging av skoler og barnehager fra 13. mars.

Regjeringen har bestemt at skolene kan gjenåpnes for 1. til 4. trinn fra 27. april. Øvre Eiker kommune følger anbefalingen, og skoleadministrasjonen samt lærerne jobber nå for å være klare til å ta imot barna på mandag.

Konsekvenser av stengt skole

Skolen skal være et godt sted å være, med læring, lek og trygge rammer for elevene. De aller fleste barn har det trygt og godt hjemme, og for dem vil en periode med stengt skole ikke ha konsekvenser for utvikling og læring. Barn som av ulike grunner er sårbare, vil derimot kunne oppleve negative konsekvenser av de stengte skolene.

Hvorfor åpnes skolen delvis?

På bakgrunn av de vurderingene og beslutningsgrunnlaget som helsemyndighetene har lagt fram, vurderer Øvre Eiker kommune at det er trygt å gjenåpne skolene fra 1. til 4. trinn 27. april.

En beslutning om å gjenåpne krever at vi har en tydelig plan for at det vil være trygt for både ansatte og elever å være sammen. De ansatte må oppleve at de klarer å gi elevene gode betingelser for både læring, lek og omsorg, samtidig som dette må skje under forutsetning om at skolene tar nødvendige hensyn for å hindre smittespredning.

LES OGSÅ:
HOKKSUND:
Flere maskerte menn tok seg inn i bolig - en person knivskadet

Vi vil at det skal oppleves trygt for foreldrene å sende barna på skolen. Årsaken til at skolen kun åpner for 1. til 4. trinn foreløpig er blant annet for å kunne gi lærere og elever bedre fysisk plass til å ivareta smittevernet. En ekspertgruppe nedsatt av Helsedirektoratet gir også følgende begrunnelse i sin rapport: «I de aller fleste barnehager og barneskoler møter barn og unge andre som tilhører samme nærmiljø. Hvis barnehager og barneskoler åpnes, og andre kontaktreduserende strenge tiltak rettet mot barn som fravær av fritidsaktiviteter videreføres, vil barn og unge i disse aldersgruppene i all hovedsak kun ha kontakt innenfor eget nærmiljø.

Effekten av stengte barnehager og barneskoler alene, anses derfor å ha en begrenset betydning av smittespredning i samfunnet dersom andre kontaktreduserende tiltak videreføres. Større barn og ungdom har større bevegelsesradius, og er derfor i kontakt med flere utenom eget nærmiljø.»

Vurdering av smitterisiko

Av alle bekreftet smittede i Norge er svært få av disse barn – ca. 1 prosent er barn og unge 0-9 år. I våre naboland er tallet enda lavere. Barn kan være smittebærere, og de kan være smittet uten å ha symptomer på sykdom. Spørsmålet er i hvilken grad barn smitter andre. Tall fra Folkehelseinstituttet viser få eller ingen dokumenterte tilfeller av barn som smittekilde, og heller ingen dokumenterte utbrudd i skoler eller barnehager. Dette er det samme man ser i andre land under koronautbruddet.

LES OGSÅ:
Fiskum: Bil med tilhenger kjørte av veien og stoppet i vannkanten

I land som ikke har stengt barnehager og skoler, men innført smitteverntiltak, for eksempel Sverige, har man likevel ikke sett utbrudd av smitte blant barn. Dette tyder på lite smitteoverføring mellom barn og fra barn til voksen.

Tiltak i skolene

De viktigste tiltakene som må iverksettes for å begrense smittespredning blant barn når vi skal gjenåpne skolene delvis, er:
1. Hygienetiltak
2. Tidlig isolering av syke
3. Kontaktreduserende tiltak
Det siste punktet sees i sammenheng med barnas alder. Elevene i skolen skal også få den omsorg og trøst som de har behov for. Alle lærerne og andre ansatte i skolen i Øvre Eiker kommune skal gjennom opplæring i smitteverntiltak. Regjeringen har også lansert en veileder for å hindre smitte som skolene bruker som rettesnor, men hver skole må samtidig tilpasse tiltakene i praksis og utarbeide egne rutiner.

Eksempler på tiltak kan være:

  1. Dele opp klasser i mindre grupper per rom, som ikke blandes med andre grupper/klasser
  2. Gruppene kan ta friminutt sammen, i stedet for felles friminutt for alle elever
  3. Øke hyppighet for håndvask og eventuelt desinfeksjon av hender, med voksne til stede Merking av gulv med avstandsmarkører
  4. Desinfisere overflater
  5. Sende barn med symptomer hjem (strengere enn til vanlig)

Alle foresatte vil få praktisk informasjon fra kontaktlærer om hva som vil gjelde spesielt for sitt barns skole.

Hva skjer med barn i risikogrupper?

Vi har stor forståelse for at du som forelder kan være bekymret dersom ditt barn eller noen andre i familien din er spesielt utsatt for smitte. Barnelegeforeningen mener at de aller fleste barn med kroniske sykdommer kan og bør gå i barnehage og skole. Foreningen har kommet med klare og gode anbefalinger for hvilke barn som har kroniske sykdommer som kan møte i barnehage og skole som vanlig.
Barnelegeforeningen oppgir at elever i følgende kategorier kan gå på skolen:
Barn og unge med diabetes
Barn og unge med velkontrollert astma
Barn og unge med allergi
Barn og unge med epilepsi
Barn og unge med Downs syndrom
Barn og unge med hjertefeil uten hjertesvikt
Barn og unge med autoimmune sykdommer som bruker immundempende behandling og har stabil sykdom
Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom

LES OGSÅ:
Har du sett disse colliene i området Krekling - Grosvoldveien?

For elever med andre kroniske sykdommer må det gjøres en individuell vurdering. Dette kan gjøres i samråd med behandlende lege, og i dialog med skolen. Dersom behandlende lege vurderer at eleven ikke bør møte på skolen, blir eleven tilbudt hjemmeundervisning. Dette gjelder ikke for elever som blir hjemme fra skolen av andre årsaker.

Har du spørsmål?

Spørsmål som gjelder ditt barn, eller for den enkelte skolen, tar du direkte med skolen eller fastlegen.

Helsedirektoratet har satt ned et ekspertutvalg som har lagt fram en rapport med grunnlaget for sin anbefaling om gjenåpning av barnehager og skoler. Rapporten kan du lese her.

SFO i Øvre Eiker starter opp igjen med foreldrebetaling fra 27. april, uavhengig av om du benytter deg av plassen. Foreldre som benytter plassen fra 14. april skal betale fra denne datoen.


Informasjonen er hentet fra Øvre Eiker kommunes nettsider