– Skyting mot politiet er ikke bare farlig for personene det skytes mot, men innebærer også et angrep på den offentlige interessen i å la politiet utføre sitt samfunnsoppdrag om å bevare offentlig ro og orden på en effektiv måte. Det bør markeres med et eget straffebud med skjerpet strafferamme, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding.

Den 26. juni 2015 på Roa, Hadeland. Med en stjålet pistol løsner en tsjetsjener et skudd mot en uniformert politimann. Politimannen er sikker på at han skal bli truffet, men tsjetsjeneren bommer, og blir etter hvert overmannet av politiet.

Påsto skudd mot politiet var «skremmeskudd»

Statsadvokaten tar ut tiltale for drapsforsøk. Tingretten dømmer mannen til sju års fengsel for blant annet drapsforsøk. Men i siste rettsinstans tror lagmannsretten på mannens forklaring om at det kun var et skremmeskudd, og frikjenner mannen for drapsforsøk på en polititjenestemann.

I dette ligger noe av bakgrunnen for at argumentet om «skremmeskudd» ikke vil bli tillagt vekt ved en tilsvarende straffesak i fremtiden.

LES OGSÅ:
To Fiskumskyttere på pallen under årets Landsskytterstevne

Går lovendringsforslaget gjennom, vil straffen for å løsne skudd mot politiet altså utløse en minimumsstraff på tre år.

Også straffbart å frata en polititjenestemann våpnet

Av tilsvarende grunner foreslås også et straffebud som rammer den som tar et tjenestevåpen fra politiet. En slik handling vil i dag ikke nødvendigvis rammes av andre straffebud.

Forslaget til ny § 156 a er slik: «Den som setter seg eller andre i besittelse av et tjenestevåpen eller på annen måte forårsaker at en offentlig tjenestemann mister kontroll over et tjenestevåpen, straffes med fengsel i inntil 2 år.»

Styrking av offentlige tjenestepersoners rettsvern

Det foreslås også endringer som styrker det strafferettslige vernet for alle offentlige tjenestepersoner. Det foreslås blant annet et nytt straffebud om grov vold, grove trusler og grovt skadeverk mot offentlig tjenesteperson, samt vern mot vold, trusler eller skadeverk som gjengjelder en tjenestehandling.

I tillegg foreslås et forsterket vern for brann- og redningspersonell når de yter innsats i oppdrag.

Den videre saksgangen ved behandlingen av lovforslaget, deriblant Stortingsproposisjonen 66 L finner du her…

LES OGSÅ:
KONGSBERG:
Ble fotgjenger etter høy hastighet over Meheia