PST lanserer i dag sin nasjonale risikovurdering for 2020 om hvitvasking og terrorfinansiering, der militant islamisme har fått et særlig fokus. Samtidig presenterer etaten sin nye podcast med tittelen «psst – på innsiden», som forteller noe – men selvfølgelig ikke alt – om hvordan PST jobber.

Det synes her åpenbart at det ikke bare er de som omtales i risikovurderingen som velger nye fremgangsmåter for sin virksomhet, men også de som har til oppgave å avdekke slik virksomhet – nemlig PST selv – har funnet at større åpenhet kombinert med nye måter å jobbe på kan ha effekt.

PST presenterer sin første podcast

Som et ledd i denne prosessen, finner du her aller første episode av «psst – på innsiden av PST» i spilleren nedenfor, der flere av etatens medarbeidere presenterer seg.

Trusselvurdering om datakriminalitet

Ikke overraskende viser PST i sin trusselvurdering til at det i skyggen av den pågående pandemien har blitt åpnet for nye modus (Latin: «Modus operandi» eller «måter å jobbe på», red.anm.) og en økt trussel for enkelte typer kriminalitet, og viser her til datakriminalitet over landegrensene som et eksempel.

LES OGSÅ:
Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener trusselen fra ekstrem islamisme har økt

Hvitvasking og kryptovaluta

Rapporten som på engelsk går under navnet NRA 2020 (National Risk Assessment) viser til en økende frykt for bruk av kryptovaluta ved hvitvasking av midler fra kriminell virksomhet.

Det blir i rapporten bl.a. vist til nye aktører innen kriminalitet i arbeidslivet, som i tillegg til å hvitvaske midler fra egen kriminell virksomhet også settes i stand til å hvitvaske utbytte fra narkotikakriminalitet ved å kamuflere dette gjennom egen næring.

Siden det er satt særlig fokus på økonomiske transaksjoner i risikovurderingen, er dette på bakgrunn av at PST vurderer eiendomsmeglerbransjen til å høyere risiko for å bli benyttet til hvitvasking nå enn i 2018. Det samme gjelder revisorer og regnskapsførere.

Terrorisme og terrorfinansiering

Terrorisme og terrorfinansiering er selvfølgelig også viet plass i vurderingen, der beskrivelsen av hvordan slik virksomhet er nærmere beskrevet i samarbeid med ØKOKRIM, som har satt fokus på hvitvasking, mens PST selv har konsentrert seg om finansiering av terror.

Til tross for at PST vurderer trusselnivået til moderat, inneholder vurderingen på side 6 en opplisting av punkter med særlig fokus når det gjelder mulig terroranslag, momenter som i høyeste grad gir grunn til årvåkenhet.

LES OGSÅ:
Finland: Alvorlige forbrytelser kan medføre tap av statsborgerskap

De største risikoene innen terrorfinansiering:

  • Gjentatte handlinger som oppfattes som krenkelser av islam medfører økt potensial for radikalisering og forsøk på terror. Handlingene kan lede til radikalisering også utenfor Norge og kan derfor utløse terror mot Norge fra aktører i utlandet.
  • Militant islamisme og høyreekstremisme kopierer hverandre, og det er sannsynlig at de i framtiden  også vil gi næring til hverandre.
  • ISILs tap av territorium har ført til en endret strategi, hvor fokuset nå er å bygge opp organisasjonen i flere deler av verden.
  • Hjemvendte fremmedkrigere til Vesten, hvor enkelte soner fengselsstraff, vil i løpet av få år være løslatt og utgjøre en ytterligere trussel.

I tillegg forteller PST at rapporten er utarbeidet med innspill fra en rekke aktører i politi- og påtalemyndighet, kontrolletater, tilsyn og privat sektor.

Hele rapporten om hvitvasking og terrorfinansiering (NRA 2020) finner du her.

2020-12042