Konsekvensene av ikke å følge smittevernreglene kan være svært alvorlige og gjøre situasjonen verre enn den allerede er. Politiet skjerper nå håndhevelse av smittevernregelverket ifølge en nylig utsendt pressemelding fra Sør-Øst politidistrikt, der det videre står:

– Aktiv smittespredning, brudd på karantene, gjentatte brudd og ikke etterfulgte pålegg vil bli anmeldt.

Eksempler på dette er politioppdrag tilknyttet private fester og arrangementer.

Straff er ikke noe mål i seg selv, det viktigst er at folk etterlever de regler og anbefalinger som gis av myndighetene. Alle kan bidra til å redusere smitte. Det gjør man best ved å overholde anbefalingene fra helsemyndighetene.

Konsekvenser ved brudd på smittevernreglene:

• Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtreder karantenereglene/regler om isolasjon kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Den nærmere vurderingen av straffereaksjonen gjøres av påtalemyndigheten og domstolen.

• Saker knyttet til brudd på smittevernbestemmelsene blir avgjort med bøter opp mot kr 20 000,- per tilfelle. Bøtene vil øke ved gjentatte brudd eller andre skjerpende omstendigheter.

LES OGSÅ:
Øvre Eiker: Ordføreren ber innbyggerne støtte næringslivet og handle lokalt