I 2020 har det norske samfunnet og samfunnet for øvrig vært preget av koronapandemien og påfølgende smitteverntiltak. Dette påvirker også kriminalitetsbildet, politiets oppgaver og arbeidsflyt, melder Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding.

Vinningsforbrytelser utgjør majoriteten av saker

I 2020 ble det i Sør-Øst registrert totalt 38 451 anmeldelser med gjerningssted Sør-Øst politidistrikt. Antall anmeldelser totalt er omtrent likt som i 2019, men det har vært en nedgang de siste fem årene.

Vinningskriminalitet utgjør den største andelen av alle anmeldelsene. Dernest kommer trafikkrelaterte anmeldelser.

Økning i miljøsaker

Nedgangen har vært størst for narkotikarelaterte anmeldelser. Vi ser også en markant nedgang for vold, vinning og sedelighet siden 2016.

For miljøsaker ser vi en markant økning i antall saker særlig det siste året. Det kan ha sammenheng med tiltak og økt kontrollvirksomhet fra offentlige etater.

Færre åpne skjenkesteder – mindre vold

Politidistriktet ser størst nedgang for voldsrelaterte lovbrudd. Det kan hende at noe av denne nedgangen skyldes nedstengningen av samfunnet der blant annet skjenkesteder i lange perioder har hatt begrensede åpningstider og redusert skjenking. For narkotika ser vi en liten nedgang, mens antallet anmeldelser relatert til sedelighet og vinning er omtrent det samme som i 2019.

LES OGSÅ:
Hvittingfoss:
To biler og to personer involvert i trafikkulykke ved Komnes

Økning i ran begått av unge mot unge

Den største prosentvise økningen fra 2019 til 2020 ser vi for antall ran. Det ser ut til at en del av denne økningen skyldes ran begått av unge (pluss/minus 18 år) mot andre unge. De fleste ran begås i byene. Forebygging av ungdomskriminalitet er en av politiets prioriterte oppgaver.

Det har i hovedsak vært en økning i antall saker fra 2016-2019, men en liten nedgang igjen fra 2019 til 2020. Det kan ha sammenheng med smittevernstiltakene i 2020. Nedgangen har vært særlig stor for anmeldelser knyttet til narkotika og skadeverk.

Økning i familievold

Selv om det har vært en nedgang i voldsrelaterte anmeldelser generelt fra 2019 til 2020, ser vi en økning for mishandling i nære relasjoner. Det har vært en bekymring for at nedstengningen av samfunnet har gjort forholdene vanskeligere for dem som lever med vold i hjemmet, men også at slike saker blir vanskeligere å fange opp.

Igjen er det store mørketall på dette området og vanskelig å si noe om forekomsten av faktiske hendelser basert på anmeldelser. Vold i nære relasjoner er også en prioritert oppgave for politiet. Uansett vet vi at det er mørketall knyttet til denne typen saker, og en økning i saker kan bety at flere anmelder fordi det har vært mye fokus på saksområdet de siste årene.

LES OGSÅ:
MJØNDALEN:
Innbrudd i enebolig i Hagatjernveien - store ødeleggelser

2021-03018