Vannmålinger viser at konsentrasjonen av sink, kobber og bly i Eikeren er høyere enn tidligere antatt. Dette kan ha negative konsekvenser for vannlevende organismer. Det er også funnet kvikksølv og PFOS (perfluoroktylsulfonat) i ørret.

Funnene medfører at miljøtilstanden i Eikeren blir nedgradert, i samsvar med grenseverdier i vannforskriften (EUs vanndirektiv). Den økologiske tilstanden går ned fra god til moderat. Den kjemiske tilstanden går ned fra god til dårlig.

Ukjent forurensningskilde

Slik forurensning kan komme fra mange kilder, og Fylkesmannen har i dag ingen kunnskap om kildene til denne konkrete forurensningen.

Fylkesmannen understreker at det er ønskelig å gjennomføre flere målinger av disse stoffene i innsjøen, for å få et bedre kunnskapsgrunnlag.
Informasjon fra Mattilsynet.

Prøver fra fisk

Resultatene med tanke på PFOS og kvikksølv er basert på prøver fra en fisk. Det er nødvendig å ta flere prøver for å kartlegge den faktiske tilstanden. Inntil vi får flere svar bør inntaket av fisk fra Eikeren basere seg på de generelle rådene som er gitt på Matportalen.no.

LES OGSÅ:
Senterpartiet - Øvre Eikers ubestridte valgvinner

Drikkevannskilde

Mattilsynet fører tilsyn med vannforsyningssystem som bruker Eikeren som råvannskilde. Vannverkene leverer vann som tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften.
Det er ikke analysert prøver for undersøkelse av PFOS/PFAS i vannet. EU har igangsatt et arbeid med å sette grenseverdier for innhold av disse stoffene i drikkevann.

Eikern er sammen med Fiskumvannet i nord hele 20 km lang, og er delt mellom fylkene Viken og Vestfold & Telemark.

Fastsetting av miljøtilstanden

Med jevne mellomrom oppdateres miljøtilstanden i alle vann og vassdrag, basert på nye overvåkingsdata fra flere kilder. Fylkesmannen har ansvar for å koordinere overvåking og fastsette miljøtilstanden i samarbeid med andre myndigheter. Tilstandsvurderingen danner grunnlag for arbeid med miljøtiltak i lokale vannområder, i tråd med vannforskriften. Målet er at alle vannforekomster skal ha god økologisk og kjemisk miljøtilstand.

Hva er PFOS (perfluoroktylsulfonat) og PFOA (perfluoroktansyre)?

PFAS er en gruppe menneskeskapte fluorstoffer som hoper seg opp i næringskjeden. PFOS er ett av disse stoffene. Mange typer PFAS er strengt regulert i dag, men har tidligere vært brukt i blant annet brannskum, slippbelegg på for eksempel gryter og stekepanner, i engangsservise av papp, i skismøring, og i impregnering av tekstiler.

LES OGSÅ:
Makabert funn på Fiskum: Fant bur med død grisunge under skogstur

Kan gi negativ helseeffekt over tid

Dersom man inntar for store mengder PFOS over tid, kan dette føre til negative helseeffekter som forhøyet kolesterol, påvirkning av leverfunksjon, redusert effekt av vaksiner hos barn og redusert fødselsvekt. Det er derfor viktig at man begrenser inntaket av matvarer som inneholder høye konsentrasjoner.

EIKEREN
Eikerener en innsjø på grensen mellom Øvre Eiker kommune i Viken og Holmestrand kommune i Vestfold & Telemark, sørvest for Drammen; 25,7 km2, 19 moh.

Inkludert Fiskumvannet er vannet 29,3 km2.

Eikeren med Fiskumvannet er 20 km lang, inntil 2,5 km bred og inntil 158 m dyp.

Innsjøen har avløp nordover gjennom Fiskumvannet og Vestfosselva som munner ut i Drammenselva ved Hokksund.