Dette vet vi foreløpig om jordskredet som har lagt flere boliger i grus på Ask i Gjerdrum kommune på Romerike.

NB: Skroll deg nedover på siden for oppdatert informasjon.

Onsdag 30.12.2020 kl 05.18
Twittermeldingen fra Øst politidistrikt

Det har gått et større jord/leirskred i Ask i Gjerdrum. Nødetater er på stedet for å få oversikt. Publikum bes holde avstand.

Oversiktskart

Ask i Gjerdrum kommune, hvor det som nå defineres som et kvikkleireskred fant sted natt til 30 desember.

Onsdag 30. desember 2020 kl 06.20

Det bekreftes at flere boliger er tatt av raset. Nødetater, med bistand fra sivilforsvaret og forsvaret, holder på med evakuering. Det jobbes fortsatt med å få oversikt over området.

 

Onsdag 30. desember 2020 kl 10.30

Situasjonen er fortsatt svært uoversiktlig. Forholdene på stedet gjør redningsarbeidet ekstra krevende. NVE er på plass for å bistå med geologiske vurderinger på stedet.

Politiet har pr nå ingen meldinger om savnede, men vi jobber ut i fra at dette kan forandre seg etter hvert som nødetatene får bedre oversikt.

 

Området som er rast ut er forsøkt tegnet inn på et satellittbilde av området.

Onsdag 30. desember kl 11.30

Rasområdet består av kvikkleire. Det er foreløpig kun mulig å ta seg inn med helikopter. Dette gjør redningsarbeidet svært krevende. Det er pr nå ikke mulig for redningsmannskaper å ta seg inn i berørte boliger i det indre rasområdet. Området blir kontinuerlig overvåket fra luften. På grunn av svært vanskelige forhold er det ikke mulig å tidfeste når redningsmannskapene kan bevege seg inn i området fra bakken.

Politiet har foreløpig oversikt over at 14 adresser er berørt. På flere av adressene er det flere boenheter. Det er prioritert å kartlegge hvem som er registrert på adressene, og deretter få kontakt med dem, for å få oversikt over eventuelt savnede. Selv om politiet ikke har melding om at noen er savnet, går vi ut i fra at det befinner seg savnede personer i rasområdet.

Politiets opplysninger sier at 10 personer er registrert skadet. Én alvorlig skadet person er fløyet til Ullevål, fire er fraktet til Ahus med ambulanse, og fem er behandlet på legevakt.

Det opprinnelige evakueringsområdet er nå noe utvidet, for å ta høyde for eventuelle sekundærhendelser. De som er berørt blir særskilt varslet om dette.

Gjerdrum bo- og behandlingssenter er i sin helhet evakuert.

 

Onsdag 30. desember 2020 kl 12.30

Det er flere personer som er folkeregistret på berørte adresser som ikke er gjort rede for. Vi vet ikke om disse befinner seg i rasområdet, om de er på ferie/bortrtreist, eller på annet vis forhindret fra å kontakte politiet.

Politiet har fått flere meldinger om folk som tar seg inn i det evakuerte området, for å hente ut eiendeler etc. Vi understreker at dette ikke på noen måte er tillatt, og at man setter seg selv og potensielt andre i stor fare.

 

Onsdag 30. desember 2020 kl 13.00
Politiet publiserer kart over evakueringssone

Alle som bor innenfor det skraverte området (hele det gule skraverte området) skal evakuere, og oppsøke Gjerdrum ungdomsskole for registrering. Selv om man har en annen adresse og reise til er det svært viktig at man reiser innom evakuertsenteret for registrering, slik at nødetatene har oversikt over hvem som er evakuert.

Kartillustrasjon: POLITIET

Onsdag 30. desember 2020 kl 19.00

Det drives fortsatt en massiv redningsinnsats i rasområdet. Fokus for innsatsen er å redde liv.

Raset er fortsatt i bevegelse, og det er derfor ikke forsvarlig for redningsmannskaper å bevege seg på bakken i det mest utsatte området. Det er likevel satt ned mannskaper på hustak i deler av raset, i et forsøk på å få overblikk.

LES OGSÅ:
HOKKSUND:
Brakt bevisstløs til sykehus etter ulykke på sparkesykkel

Det brukes blant annet helikopter og droner med termisk optikk for å søke etter liv. Søkearbeidet vil fortsette utover kvelden og natten.

Tre nye hus falt i løpet av ettermiddagen ned i raset. Disse var evakuerte. Politiet utelukker ikke at flere av husene som står på raskanten vil følge etter.

Pr. klokken 1900 onsdag kveld er det 12 personer som ikke er gjort rede for. Dette er blant annet basert på hvem som er bosatt på de berørte adressene, og som politiet ikke har kommet i kontakt med. Vi understreker at tallet er usikkert, og at det kan bevege seg i begge retninger. Blant annet har vi ikke kontroll på eventuelle besøkende i de berørte boligene, eller andre som befant seg i rasområdet.

 

Torsdag 31. desember 2020 kl 09.30

Det er blitt søkt i hele natt og det er nå ti personer som ikke er redegjort for ifm raset. Det ble i natt funnet en hund i rasområdet. Søkearbeidet vil fortsette utover dagen.

Politiet oppfordrer at det ikke avfyres fyrverkeri i Gjerdrum og Ask før kl 2300 av hensyn til sikkerheten til luftressurser og mannskaper. I perioden mellom kl 2300 og 0100 i kveld (nyttårsaften) vil det ikke være helikoptre i luften.

 

Torsdag 31. desember 2020 kl 17.30

Det oppdaget usikker grunn rundt 2 km fra Ask sentrum. 46 personer er evakuert og RV 120 er foreløpig stengt i området.

Den siste hendelsen forringer ikke vårt arbeid med å søke etter overlevende i rød sone. Redningsarbeidet på rasstedet fortsetter ut over kvelden med droner og helikopter.

Det er innført forbud mot å sende opp fyrverkeri i en radius 1 km fra rasområdet. Politiet henstiller publikum til å etterleve dette av hensyn til redningsaksjonen.

 

Torsdag 31, desember 2020 kl 21.30

Status i redningsoperasjonen er at søket fortsetter i uforminsket styrke, Det vil utover kvelden og natten være ulike kapasiteter, blant annet i luften, som kontinuerlig vil overvåke rasstedet.

Det er fortsatt vanskelig å tidfeste når redningsmannskaper kan starte systematiske søk fra bakken. Det gjøres fortløpende vurderinger på hvilke tiltak vi mener er fornuftig, sett opp mot risiko for redningsmannskapene.

Vi minner om totalforbud mot oppskyting av fyrverkeri én kilometer i alle retninger fra rasstedet. Er du i tvil om du bor innenfor eller utenfor sonen, avstå fra å bruke fyrverkeri. Det er fortsatt stor helikopteraktivitet i rasområdet, og fyrverkeri vil kunne forstyrre og forsinke redningsarbeidet.

Neste pressebrief i innsatsområdet i regi av politiet vil skje klokken 09 første nyttårsdag.

 

Fredag 1. januar 2021 kl 10.30
Forsvaret underveis med brolegger

Redningsaksjonen har pågått gjennom hele natten og fokus er fremdeles å redde liv. Det er blitt gjennomført flere overflyvninger med droner og helikopter uten at det er blitt gjort noen funn.

I løpet av natten er det lagt planer for å kunne gå inn med bakkemannskap for å sjekke ut et hus som befinner seg i nedre del av rød sone, med mannskaper fra blant annet USAR.  Forsvaret vil bistå med en brolegger som vil legge ut en mobil bro i rasstedet slik at mannskapene kommer tett på huset og kan gjennomføre undersøkelser.

Operasjonen er ikke uten risiko og det vil derfor være personell tilstede som vil overvåke operasjonen hele tiden, blant annet med fagpersonell fra NVE.  Området defineres som tilstrekkelig forsvarlig for å kunne legge ut kjørevei og brofundament.

LES OGSÅ:
Deler av Vestfossen er klassifisert med høyeste risiko for kvikkleireskred

 

Fredag 1. januar 2021 kl 15.15
Funn av død person

Politiet bekrefter at det cirka klokken 1430 ble gjort funn av en død person i raset. Det jobbes med varsling av pårørende.

Politiet kommer ikke til å gi flere opplysninger om funnet nå.

Rednings- og søkearbeidet fortsetter med full styrke.

 

Fredag 1. januar 2021 kl 19.05
Politiet frigir navn på de savnede

De savnede er:

Eirik Grønolen (1989)

Irene Ruud Gundersen (1951)

Charlot Grymyr Jansen (1989)

Alma Grymyr Jansen (2018)

Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (1980)

Ann-Mari Olsen-Næristorp (1970)

Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (2007)

Marius Brustad (1991)

Lisbeth Neraas (1966)

Rasa Lasinskiene (1971)

* Den omkomne er ikke identifisert, men er sannsynligvis en av personene på listen.

 

Fredag 1. januar 2021 kl 21.00
Søk avsluttes for natten

Politiet avsluttet sent fredag ettermiddag søk med bakkemannskaper i det innerste rasområdet. Det er vurdert som for risikabelt for redningsmannskapene å bevege seg på bakken i rasområdet i mørket. Dette henger blant annet sammen med at det blir vanskelig å overvåke skredkanten. Rasområdet vil imidlertid bli kontinuerlig og aktivt overvåket gjennom kvelden og natten av politiets droner, og av mannskaper som blant annet har varmesøkende utstyr.

Foruten å aktivt overvåke rasstedet, vil politiet og øvrige redningsressurser bruke kvelden og natten til å planlegge og forberede oppstart av nye søk fra bakkenivå så snart lyset kommer.

Den omkomne som ble funnet fredag ettermiddag er ikke identifisert, men er sannsynligvis en av personene på listen. Politiet har foreløpig ingen flere opplysninger gi om den omkomne, eller omstendigheter rundt funnet.

 

Lørdag 2. januar 2021 kl 10.45

Det er ikke gjort funn i rasområdet i løpet av natten.

Politiet og øvrige redningsressurser har brukt natten til planlegging av videre aksjon, og fortsetter i dag nye søk fra bakkenivå. Aksjonen er risikofylt, og forholdene er ganske like som i går.

Samtlige etater jobber med uforminsket styrke.

Det er flere parallelle løp som pågår, blant annet infrastruktur som vann og kloakk. Mattilsynet bistår i arbeidet med ivaretagelse av dyrehold.

Fylkesvei 120 er nå gjenåpnet nord for Ask. Den er fremdeles stengt gjennom Ask ved rasstedet.

Politiet har foreløpig ikke opplysninger å gi om den omkomne som ble funnet fredag ettermiddag, eller omstendigheter rundt funnet. Det jobbes med identifisering og varsling.

Det jobbes med en plan for ivaretagelse av kjæledyr, blant annet i tett samarbeid med NVE. Det er en kontinuerlig vurdering om når det vil være forsvarlig. Ivaretagelsen må skje i kontrollerte former.

 

Lørdag 2. januar 2021 kl 14.15
Ytterligere en person er funnet omkommet

Ytterligere en person er funnet omkommet. Politiet ønsker ikke å gi opplysninger om alder og kjønn per nå.

Personen ble funnet i det området letingen nå er konsentrert. Funnet ble gjort etter markering av en hundeekvipasje.

Redningsmannskapene jobber intensivt videre.

 

Lørdag 2. januar 2021 kl 21.30
Tre omkomne funnet i rasområdet

Det er i dag funnet tre omkomne i rasområdet. Alle tre er fraktet ut og det pågår arbeid med å få identifisert de omkomne.

Redningssøket i rasområdet vil fortsette utover natten med full styrke. Deretter vil det bli en pause i søket for at området skal få hvile, slik at søk kan iverksettes søndag morgen.

Det er fortsatt krevende forhold i rasområdet og det foretas kontinuerlige vurderinger fra de ulike faginstansene med tanke på redningsmannskapenes sikkerhet.

LES OGSÅ:
VESTFOSSEN:
Motorsykkelulykke på Eikernveien - en person fraktet med luftambulanse til Ullevål

Totalt er nå fire av de ti som var meldt savnet på nyttårsaften funnet omkommet.

 

Søndag 3. januar 2020 kl 07.30
Ytterligere en person funnet omkommet

Rett før klokken 06 ble det gjort funn av en omkommet person. Personen ble funnet av USAR-mannskaper fra Oslo Brann og Redningsetat, som gjennom hele natten har jobbet på bakken i rasområdet. Det jobbes nå med å transportere personen ut av av området.

Totalt er dermed fem personer funnet omkommet.

Politiet har foreløpig ingen ytterligere opplysninger å gi.

 

Søndag 3. januar 2020 kl 10.00
Skuelystne kan forstyrre redningsarbeidet

Mange skuelystne belaster nå veinettet rundt/ved rasstedet på en slik måte at det kan forstyrre redningsarbeidet. Dette er fortsatt en pågående redningsoperasjon, og politiet ber dem som ikke har noe i området å gjøre om å holde seg unna.

 

Søndag 3. januar 2021 kl 14.30
Funn av død person

Politiet bekrefter at det rett før klokken 13 ble gjort funn av en død person i raset. Det betyr at seks personer er funnet omkommet.

Vi har foreløpig ingen flere opplysninger å gi.

 

Søndag 3. januar 2021 kl 15.30
Opphever evakueringen ved Kogstad

Evakuering ved Kogstad oppheves: Redningsledelsen har besluttet å oppheve evakueringen ved Kogstad i Gjerdrum. Dette skjer etter anbefaling fra NVE.

Beboerne det gjelder skal være informert av Gjerdrum kommune via sms/talemelding/e-post.

Dersom du bor i området der evakueringen er opphevet, men ikke har fått varsling fra kommunen, ta kontakt med Gjerdrum kommune på telefon 66 10 60 00.

 

Søndag 3. januar 2021 kl 19.00
Funn av død person

Politiet bekrefter at det rett før kl. 17.30 ble gjort funn av en død person i raset. Det betyr at sju personer er funnet omkommet.

 

Mandag 4. januar 2021 kl 09.00
Fortsatt en redningsaksjon

Redningsaksjonen pågår for fullt og aktivitetene er startet opp igjen. Redningsaksjonen vil fortsette frem til politimesteren og politiet stab beslutter noe annet. Det betyr at det fortsatt bedrives livreddende innsats.

Redningsmannskapene følges opp av ressurser og rutiner for HMS

Det søkes i prioriterte områder og det innhentes etterretnings og etterforskningsopplysninger for å finne aktuelle nye søksområder.

Det jobbes etter samme metodikk som vi har gjort det siste døgnet. Redningsmannskapene vil jobbe i rasområdet frem til kl 1600 i dag, før det blir bytte av mannskaper.

 

Tirsdag 5. januar 2021 kl 15.30
Ikke lenger håp om å finne overlevende

Det er ikke lenger håp om å finne overlevende etter skredet.
Tre personer er fortsatt ikke funnet. Søket går over i en ny fase, og politiet vil nå bruke tid på å legge planer for hvordan dette skal gjøres.

 

NVE har fagkyndige på stedet som informerer om grunnforholdene.
Foto NVE

NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har fagfolk på stedet, og de kan blant annet fortelle følgende:

– Dette er et område som delvis tidligere har vært kartlagt, og det er kjent at det er kvikkleire i området.

– Det skal spesielle grunnforhold til for at et kvikkleireskred skal gå slik som på Gjerdrum, og det er liten sannsynlighet for at tilsvarende store skred vil gå andre steder på Romerike nå. Det er imidlertid viktig å observere endringer i terrenget og melde disse inn til kommunen. Dette gjelder da særlig observasjoner som oppsprekking og utglidninger.

En orientering fra NVE om forholdene på stedet kan du lese her.

2020-12058