Fotograf Tobias Nordli fra Fredrikstad ble møtt med trusler da han sendte faktura for et bilde som var publisert av et bemanningsbyrå uten hans viten og vilje. Nå må byrået ut med nær 44 000 kroner etter en kjennelse i tingretten.

Om du skulle leve i den tro at et bilde som er publisert – i avis eller på Facebook – kan brukes fritt av de som ønsker det, så må du tro om igjen. Åndsverklovens § 23 er klinkende klar på at fotografen har alle rettigheter til sitt eget bilde, og det var om dette striden til slutt sto i Fredrikstad tingrett.

Og konklusjonen er klar, slik Nordlis advokat, Ane Sofie Tømmerås uttrykker det til Medier 24 etter kjennelsen:

Klar erstatningsplikt

– Åndsverksloven er klar: Krenker du opphavsretten så er du erstatningspliktig, og må betale et rimelig vederlag ganger to. Vi har vært sikre på jussen hele veien.

Sarpsborg Arbeiderblad, som er en av Nordlis kunder, var de som først omtalte saken som siden har blitt omtalt i flere medier.

Bildet brukt i stillingsannonse

Det var i januar i år at Nordli, via sitt firma TN Media, sendte en faktura til Right Bemanning AS på 5.568 kroner for uhjemlet bruk av et av hans bilder i en stillingsannonse. Den vanlige frilanssatsen ville vært 2.784 kroner for bildet, men dette ble doblet etter vanlig praksis siden bildet var brukt uten tillatelse.

Fotograf Tobias Nordli, innehaver av TN Media.
Foto: PRIVAT

For som Nordli sa til Sarpsborg Arbeiderblad:
– Det hender fra tid til annen at bedrifter benytter mine bilder uten tillatelse. Men når jeg henvender meg til disse aktørene, er det stort sett raskt ute med å beklage og gjøre opp for seg økonomisk. Blant annet var det flere engelske aviser som brukte mitt bilde som ble tatt under knivangrepet her i Sarpsborg sist sommer. Jeg tok kontakt med disse, og den ene avisen har allerede beklaget og betalt for seg.

Ikke villige til å betale

Fakturaen til Right Bemanning ble imidlertid ikke betalt innen fristen, slik at inkassovarsel ble sendt etter fastsatt tid.

– Forelå ingen avtale

Av kjennelsen som ble gjengitt i omtale av saken i Medier 24 skal bemanningsbyrået ha hevdet det ikke forelå noen avtale mellom partene, samt at bildet har vært i avisen og var av bilene til redningsverket som annonsen var laget for.

HOVEDBILDET: Dette bildet av et vogntog som hadde kjørt av veien på fylkesvei 110 benyttet Right Bemanning AS i en stillingsannonse som ble publisert på blant annet Facebook.
Foto: TOBIAS NORDLI / TN MEDIA

– Bildet kan ikke brukes av alle og enhver

Nordlis hovedkunde er Amedia – som eier Sarpsborg Arbeiderblad –  og Nordli poengterte at selv om bildet har blitt brukt i avisen, så kan det selvfølgelig ikke brukes av alle og enhver.

Bemanningsbyrået skal da ha svart at «Amedia er en kunde av oss. Så da vil vi ringe de og fortelle om denne vanvittige saken. Hadde jeg vært de så hadde jeg brukt noen andre fremover» – fremgår det av kjennelsen i Fredrikstad tingrett.

Nordlis advokat understreker overfor Medier 24 at Nordil reagerte særlig fordi motparten var en profesjonell aktør som brukte det i en kommersiell virksomhet.

– Dette er å stjele andres bilder

– Han var lei av å se seg selv og kollegaer bli stjålet fra. Det å forsyne seg av et bilde som har stått i avis og på nett uten å spørre er å stjele. Han ønsket å markere dette på vegne av flere som sitter i samme båt, sier hun og legger til:

– Dette er en dom kan brukes av andre som opplever at folk stjeler deres produkter. Det er godt å se at en slik måte å oppføre seg på straffes med full erstatning og at lovverket virker.

Right bemanning valgte å avvise fakturaen i sin helhet i en e-post 12. februar, og skrev blant annet i sitt tilsvar at «ønsker du å gå videre med saken, så møtes vi i retten».

Først i forliksrådet

Det var her advokat Tømmerås kom inn i bildet, i det hun sendte søksmålsvarsel til bemanningsbyrået, som igjen førte til at partene møttes i forliksrådet 19. august i år.

Her ble partene ikke enige, og forliksrådet kom frem til at Right Bemanning skulle betale 6.691,50 kroner, som er halvparten av det totale kravet både på hovedstol og sakskostnader.

Siden i tingretten

Dette førte til at Nordli via sin advokat tok ut stevning 25. september i år og saksøkte Right Bemanning med krav om at de skulle idømmes betalingsansvar for 6.960 kroner med tillegg av forsinkelsesrenter for forsettlig eller grovt uaktsom rettsstridig bruk av Nordlis fotografi.

Right Bemanning AS valgte nå å betale 7.397 kroner til Nordli, som var det totale beløpet i Nordlis påstand. 6. oktober innga også Right Bemanning tilsvar på søksmålet, hvor det ble lagt ned påstand om frifinnelse.

Hadde saken endt her ville Nordli stått alene om å dekke egne utgifter til juridisk bistand, men Fredrikstad tingrett ville det annerledes.

Den 11. november avsa dommerfullmektig Vilde Buttedal Cuni sin kjennelse, der hun gjorde det klart at Right bemanning må bære Nordlis saksomkostninger på bakgrunn av at selskapet, som det heter: «åpenbart uten grunn har anlagt sak eller tatt til gjenmæle.»

– Selskapet har spekulert i om Nordli ville gå videre

Videre heter det at: «retten fester ingen lit til Right Bemanning AS sin forklaring om at saken ville vært løst dersom Nordli hadde snakket med dem per telefon. Det vises til at selskapet gjentatte ganger henviste Nordli til domstolene, samt at det først ble fremsatt tilbud om minnelig løsning kort tid forut for forliksrådsbehandlingen i august.»

Selskapet betalte imidlertid kravet få dager etter at Nordli hadde tatt ut søksmål. «Etter rettens oppfatning fremstår det som om selskapet har spekulert i hvorvidt Nordli var villig til å forfølge saken», står det å lese i kjennelsen.

Slutningen i Fredrikstad tingretts kjennelser innebærer at Right Bemanning AS skal betale 36.528 kroner i sakskostnader til Tobias Nordli innen to uker etter at den er forkynt.

– En sak vi gjerne skulle ha unngått

Koordinator Robin Berg, som møtte for Right Bemanning AS i tingretten, skriver følgende i en e-post til Sarpsborg Arbeiderblad:

«Dette er en sak som vi gjerne skulle ha unngått, og løst på et tidligere stadium. Vi er lei for at utfallet ble slik, men anser nå saken som avsluttet, og vi har allerede utbetalt beløpet som tingretten har besluttet til Tobias Nordli.»

Den totale summen Right Bemanning med dette har måttet betale er 43.925 kroner, som fordeler seg på honorar for rettsstridig bruk av bildet og saksomkostninger – som blant annet dreier seg om salær til Nordlis advokat.

2020-11048