Her er smittevernreglene for Øvre Eiker kommune

- Øvre Eiker kommune har den 25.11.2020 gjort endringer i denne forskriften.
I.h.t. forvaltningslovens § 38 vil disse endringene først bli presentert her når de er kunngjort i Norsk Lovtidende / Lovdata.• publisert
• oppdatert
Ordfører Knut Kvale med korrekt bruk av munnbind.
Foto: ØVRE EIKER KOMMUNE

Formannskapet i Øvre Eiker vedtok 9. november – i et ekstraordinært møte – nye forskrifter for smittevern i kommunen. Forskriften er gjengitt i sin helhet på denne siden.

Forskriften er allerede å finne på Lovdata, og de som velger å overse den i stedet for å følge den, risikerer faktisk å bli straffeforfulgt med bøter på opptil 50 000 kroner.

Ønsker du å holde deg oppdatert dag for dag på koronasituasjonen i Drammen, Kongsberg, Modum og Øvre Eiker, finner du også dette på Eikerpostens sider.

 

Her er forskriften i sin helhet:

Reiser på buss og tog

Illustrasjonsfoto: ANNA SHVETS

§ 1. Kollektivreiser

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport i rushtiden og unngå avganger med stor trafikk. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.

Reisende i kollektivtransporten skal bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre tungtveiende årsaker ikke kan bruke munnbind.

.

Uteliv

Illustrasjonsfoto: MENTAT DGT

§ 2. Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder i Øvre Eiker kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet § 14a.

Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette.

For serveringssteder med skjenkebevilling er det ikke tillatt å slippe inn gjester etter kl. 21.30.

Ved serveringssteder har ansatte en plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang. Besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, med unntak av kortvarige passeringer av andre.

Kriseledelsen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd.

Serverings- og skjenkesteder pålegges å registrere samtlige besøkende. Registreringen skal lagres i 14 dager og deretter slettes.

.

Bruk av munnbind

Illustrasjonsfoto: ANN SHVETS

§ 3. Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.

For serveringssteder med skjenkebevilling og kollektivreisende gjelder plikten til bruk av munnbind i denne forskriftens § 1 og § 2.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Det er påbudt med munnbind både for sjåfør og passasjer i taxi.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre tungtveiende årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

.

Når du må i karantene

Illustrasjonsfoto: COTTONBRO

§ 4. Karantene

Innbyggere og besøkende i Øvre Eiker kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende nasjonale karantenereglene. Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene.

.

Hjemmekontor og møter

Illustrasjonsfoto: IVAN SAMKOV

§ 5. Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.

For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser, i møter og på kurs, seminarer o.l.

.

Også når du er hjemme hos deg selv

Illustrasjonsfoto: FAUXELS

§ 6. Private sammenkomster

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med mer enn 10 deltakere til stede. Dette gjelder både sammenkomster utendørs og innendørs, på offentlig sted, i leide/lånte lokaler og i private hjem.

Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde en meters avstand.

Forbudet gjelder ikke arrangementer som faller inn under denne forskriftens § 7 og forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

.

Arrangementer inne og ute

Illustrasjonsfoto: WOLFGANG

§ 7. Gjennomføring av arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre innendørs arrangementer, med unntak av juridiske og religiøse seremonier. For slike arrangementer er det tillatt med inntil 20 personer uten fast seteplassering, og inntil 50 personer med fast seteplassering under hele arrangementet.

Det er ikke tillatt å gjennomføre utendørs arrangementer med flere enn 200 personer til stede samtidig.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementet skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.

Som arrangement regnes ikke nødvendige møter i kommunale råd og folkevalgte organer, eller nødvendige møter med brukere av kommunal tjeneste, samt nødvendige møter på arbeidsplassen. Slike møter kan bare gjennomføres når det er mulig å opprettholde 2 meter avstand mellom deltakerne, og smittevernregler for øvrig er fulgt.

For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 til § 13d.

.

Stenging av lokaler og virksomheter

Illustrasjonsfoto: VICTOR FREITAS

§ 8. Stenging av visse typer aktiviteter, virksomheter og lokaler

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

• Treningssentre
• Kulturhus, forsamlingshus og grendehus
• Kinoer og teatre
• Bingohaller eller liknende
• Andre innendørs kultur- og fritidsaktiviteter for personer over 20 år.
• Svømmehaller og spaanlegg. Følgende tilbud kan likevel holde åpent:
• Skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for barn og unge under 20 år og psykisk utviklingshemmete og svømming for profesjonelle utøvere.
• Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
• Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
Følgende unntak gjelder fra det som er nevnt over:

a. Offentlige steder og virksomheter når det foregår organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år og psykisk utviklingshemmete.
b. Aktivitetshaller og andre steder som tilbyr egenorganisert aktivitet for barn og unge under 20 år og psykisk utviklingshemmete. Det er en forutsetning at det ikke er flere til stede enn at alle kan holde 2 meters avstand i alle deler av anlegget, at alle som er i lokalet blir registrert med navn og telefonnummer for å sikre smittesporing, og at øvrige smittevernregler følges.
c. Tros- og livssynshus, men det er kun åpent for seremonier omtalt i § 7, første avsnitt.
d. Fritidsklubber for barn og ungdom.
e. Biblioteker og utstyrssentraler.
f. Gallerier og annen utsalg av kunst.
g. Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører. Forbudet mot innendørs arrangementer i § 7 gjelder imidlertid på slike steder. Konkurranser for toppidrett og profesjonelle kan gjennomføres uten publikum.
h. Rehabilitering og opptrening som ledd i behandlingsopplegg fra autorisert behandler på treningssentre og lignende steder.
Unntakene gjelder kun for deltakere med bosted i Øvre Eiker, samt instruktører, trenere og lignende.

For aktiviteter som fortsatt er tillatt, gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 til § 13d, § 15b.

.

Økonomisk ansvar

Illustrasjonsfoto: NORGES BANK

§ 9. Ansvar

Øvre Eiker kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

.

Fra når og hvor lenge?

§ 10. Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 11. november kl. 09:00 og gjelder inntil videre.


.

SMITTEVERNLOVEN
Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 5. august 1994, i kraft 1. januar 1995, er en norsk lov som har til formål å beskytte befolkningen mot smittsomme sykdommer og hindre spredning av smittsomme sykdommer til, innen eller ut av Norge.

Loven gjelder for alle som oppholder seg i Norge, uansett statsborgerskap. Smittevernloven stadfester alle innbyggeres rett til smittevernhjelp. Dette inkluderer rett til helsehjelp, rett til pleie og omsorg, rett til forebyggende tiltak og rett til behandling.

Loven definerer legers plikt til å foreta undersøkelse, spore forekomster av smittsom sykdom, informasjon til den smittede samt forhold omkring taushetsplikt og informasjonsplikt overfor myndighetene. Videre defineres de forskjellige administrative organers ansvar og myndighet.

Kilde: Jusleksikon.no

LES OGSÅ DETTE:
Tromsø: 53 personer bekreftet smittet på Hurtigruten