Formannskapet i Drammen kommune vedtok 18. desember den nye forskriften som ble kunngjort 21. desember, og som erstatter forskriften av 1. desember.

Forskriften av 18. desember er også å finne på Lovdata, og de som velger overse den i stedet for å følge den, risikerer faktisk å bli straffeforfulgt med bøter på opptil 50 000 kroner.

Ønsker du å holde deg oppdatert dag for fag på koronasituasjonen i Drammen, Kongsberg, Modum og Øvre Eiker, finner du også dette på Eikerpostens sider.

Her er forskriften av 18. desember i sin helhet.

Steder som normalt er åpne for publikum

Illustrasjonsfoto: VICTOR FREITAS

§ 1. Stenging av offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter innendørs

Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs skal holde stengt. Dette omfatter blant annet:

a. Treningssentre og lignende steder.
b. Museer.
c. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
d. Bingohaller, bowlinghaller, spillehaller, lekeland og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter.
e. Svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng. Likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
1. Skolesvømming for barn og unge under 20 år, svømmekurs og svømmetrening for barn i barneskole eller yngre og svømming for profesjonelle og toppidrettsutøvere.
2. Rehabilitering og opptrening i svømmehall som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
3. Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
Første ledd gjelder ikke:

a. Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter og trening innendørs for barn barneskole eller yngre. Det skal ikke pågå aktivitet for andre på slike steder. Kamper, turneringer, cuper, stevner ol er ikke tillatt for noen på slike steder.
b. Aktivitetshaller for barn i barneskole eller yngre. Likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.
c. Tros- og livssynshus. For arrangement i tros- og livssynshus gjelder bestemmelsene i forskriften § 11.
d. Fritidsklubber og Drammen kulturskole for barn og ungdom med særskilt behov eller tiltak i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven og barnevernloven. Gjennomføring av slike tiltak skal skje i henhold til nasjonale og lokale forskriftsbestemmelser om avstand, munnbind og gruppestørrelser. Fritidsklubber Drammen kulturskoles ordinære virksomhet skal stenges.
e. Biblioteker.
f. Gallerier og annen utsalg av kunst.
g. Steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle kulturaktører.
h. Nødvendig helsehjelp i form av rehabilitering og opptrening etter sykdom eller skade som tilbys individuelt og gjennomføres av helsepersonell som fysioterapeut eller tilsvarende i treningssenter.
i. Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte fritidsaktiviteter for personer med funksjonsnedsettelse eller andre særlig sårbare grupper. Likevel slik at det ikke skal pågå aktiviteter for andre på slike steder. Det er ikke tillatt med flere enn 5 deltakere i tillegg til trener/støttepersonell. Det skal være en ansvarlig arrangør/trener som skal sørge at alle som er tilstede overholder nasjonale og lokale smittevernregler, herunder blant annet minst èn meters avstand til andre som ikke tilhører samme husstand, målt fra skulder til skulder.

LES OGSÅ:
Sverige åpner forsiktig opp for harryhandel i fire nye regioner

 

Utendørs arrangementer

Illustrasjonsfoto: PHILLIP KOFLER

§ 2. Utendørs fritidsaktiviteter og organisert trening for voksne

Utendørs fritidsaktiviteter og organisert trening for voksne over 20 år er tillatt med inntil 10 deltakere samtidig i tillegg til trener. Selv om antallet deltakere er 10 eller færre er det kun tillatt å arrangere eller delta på utendørs fritidsaktiviteter og organisert trening dersom det kan gjennomføres på en slik måte at alle deltakere kan holde 1 meters avstand.

§ 3. Forbud mot idrettsarrangement

Det er ikke tillatt med utendørs eller innendørs idrettsarrangement (kamper, cuper, stevner, turneringer o.l).

Første ledd gjelder ikke:

a. Organisert trening, kamper, cuper, stevner, turneringer utendørs for toppidretten og profesjonelle idrettsutøvere, inkludert toppidrettsutøvere under 20 år. Begrensningene for utendørs arrangement etter forskriften § 12 gjelder for utendørs idrettsarrangement etter denne bestemmelsen.

 

Butikker, kjøpesentre, kirker m.m.

Illustrasjonsfoto: ANN SHVETS

§ 4. Antallsbegrensning i butikker, kjøpesentre og tros- og livssynshus

Butikker, kjøpesentre, andre utsalgssteder og tros- og livssynshus skal sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand. Tillatt antall personer i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes. For tros- og livssynshus gjelder denne bestemmelsen når det ikke arrangeres arrangement etter forskriften § 11.

 

Buss og tog

Illustrasjonsfoto: ANNA SHVETS

§ 5. Kollektivreiser

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport i rushtiden og unngå avganger med stor trafikk. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

 

Taxi

Illustrasjonsfoto: ANN SHVETS

§ 6. Munnbind i taxi

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

 

Karantene

Illustrasjonsfoto: COTTONBRO

§ 7. Karantene

Innbyggere og besøkende i Drammen kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene. Innbyggere i Drammen kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig. Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene.

LES OGSÅ:
Norge har gitt nær 700 000 vaksinedoser til fattige land - 1,2 millioner doser gjenstår

 

Hjemmekontor og møter

Illustrasjonsfoto: IVAN SAMKOV

§ 8. Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser.

 

Munnbind

Illustrasjonsfoto: COTTONBRO

§ 9. Bruk av munnbind

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.

For kollektivreisende og i taxi gjelder plikten til bruk av munnbind i forskriftens § 5 og § 6.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende, jf. første ledd. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.

 

Private sammenkomster

Illustrasjonsfoto: FAUXELS

§ 10. Gjennomføring av private sammenkomster

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede. Selv om antallet deltakere er 10 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne kan holde 1 meters avstand.

Forbudet gjelder ikke private sammenkomster der alle de tilstedeværende er fra samme husstand.

Første ledd er likevel ikke til hinder for å arrangere eller delta på private juleselskaper med inntil 10 gjester inntil to ganger i perioden 23. desember–1. januar 2021. Det kan ikke inviteres flere gjester enn at man kan holde 1 meter avstand mellom personer som ikke er i samme husstand.

 

Arrangementer innendørs

Illustrasjonsfoto: WOLFGANG

§ 11. Gjennomføring av arrangementer innendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs med flere enn 10 deltakere. Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder. Likevel slik at innendørs idrettsarrangement ikke er tillatt for andre enn toppidretten og profesjonelle idrettsutøvere, jf. forskriften § 3.

Antallsbegrensningen i første ledd gjelder ikke for følgende arrangement:

a. Begravelser og bisettelser. På slike arrangement er det tillatt å være inntil 50 personer til stede. Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.
b. Arrangementer for vanskeligstilte i regi av organisasjoner og kommunale aktører i juletiden. På slike arrangementer er det tillatt å være inntil 20 personer. Arrangøren skal sørge for at alle som er tilstede skal kunne holde minst èn meters avstand til andre som ikke tilhører samme husstand, målt fra skulder til skulder.
Organisert trening og fritidsaktiviteter for barn og unge i barneskole eller yngre regnes ikke som arrangement og er derfor tillatt etter forskriften § 1. Kamper, cuper, stevner, turneringer regnes som arrangement og er ikke tillatt med mindre det er for toppidretten og profesjonelle aktører, se forskriften § 3.

LES OGSÅ:
Så langt er totalt 448 personer nå ferdigvaksinert i Kongsberg og Øvre Eiker

For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13a til § 13d.

Ved motstrid gjelder denne forskrift foran covid-19-forskriften § 13a–§ 13d.

Arrangementer utendørs

Illustrasjonsfoto: SNAPWIRE

§ 12. Gjennomføring av arrangementer utendørs

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer utendørs med flere enn 200 personer tilstede samtidig. Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder, med de unntak som følger av denne forskrifts § 3. Idrettsarrangement er kun tillatt for toppidrett eller profesjonelle idrettsutøvere.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementet skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder, også når det er fastmonterte seter.

For øvrig gjelder forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13a til § 13d.

 

Ut på by´n

Illustrasjonsfoto: MENTAT DGT

§ 13. Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder i Drammen kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften).

For de serverings- og skjenkestedene i Drammen kommune som har anledning til å holde åpent i medhold av covid-19-forskriften, er det forbudt å skjenke alkohol.

Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1 tredje ledd og femte ledd annet punktum.

§ 14. Påtale

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften kan straffes i henhold smittevernloven § 8-1.

§ 15. Ansvar

Drammen kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 16. Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre. Denne forskrift erstatter forskrift 1. desember 2020 nr. 2659 om forebygging av koronasmitte, Drammen kommune, Viken, vedtatt av formannskapet sak 172/20.