Godstrafikken på jernbane øker. Og interessen er sterkt stigende: Godsselskapene har søkt om å få frakte 30 prosent mer varer med tog neste år, sammenlignet med 2022, forteller Bane Nor i en pressemelding.

Gods på bane har aldri vært mer populært. Fra 2020 – 2021 var veksten i godstrafikken på jernbanen 12 prosent.

I løpet av årets seks første måneder har veksten fortsatt: økningen i første halvår 2022 er på åtte prosent, sammenlignet med første halvår i fjor.

Samtidig ønsker stadig flere selskaper å frakte varer på tog. De siste fire årene har antallet transportører doblet seg. Og tendensen er sterkt stigende: i sommer hadde godsselskapene søkt om å få frakte 30 prosent mer gods på bane i 2023, sammenlignet med inneværende år.

Dobbeltspor tilsvarer 15-felts motorvei

Nesten en tredjedel av Norges klimagassutslipp kommer fra transportsektoren. Her er veitrafikken en stor forurenser, mens kun 0,1 prosent kommer fra jernbane. Det har derfor en god effekt for klimaet når en større andel av godstransporten flyttes fra trailere til tog.

– Det er gode nyheter for klimaet og miljøet og for trafikksikkerheten på veiene. Godstog forurenser mindre. Det kommer ikke eksos, svevestøv eller mikroplast fra togene, sier godsdirektør i Bane NOR Oskar Stenstrøm.

LES OGSÅ:
Utreder Svensk-Norsk samarbeid om høyhastighetsbane mellom Oslo og Stockholm

Ett dobbeltspor på jernbane har i tillegg samme kapasitet for å frakte gods som en 15-felts motorvei. Det er spesielt viktig rundt de store byene og på Østlandet der det er plassmangel og vi ikke vil bygge ned mer natur, skog og matjord. Det har store konsekvenser både for miljøet og for selvforsyning.

Flere godstog gir også bedre trafikksikkerhet. I 2021 var det 76 tragiske dødsulykker på norske veier; tunge kjøretøy var involvert i nesten halvparten av dem. For hvert godstog som kjører varer på jernbanen forsvinner 30 lastebiler fra veiene våre.

For hvert godstog som kjører varer på jernbanen forsvinner 30 lastebiler fra veiene våre.
Illustrasjonsfoto: BJØRN ERIK NEBELL

Sprengt kapasitet på flere strekninger

På grunn av kapasitetsutfordringer er det dessverre en grense for hvor stor veksten i godstrafikken kan bli. Persontog og godstog kjører på samme jernbane, og store deler av Norges jernbane består av enkeltspor med få forbikjørings- og møtemuligheter i form av krysningsspor og dobbeltspor.

Person- og godstog konkurrerer om plassen

– Persontog kjører fortere enn godstog, men kan ikke kjøre forbi på enkeltspor. Med lange kryssingsspor​ og dobbeltspor kan vi sette inn flere godstog uten å sprenge kapasiteten. Det fordrer ikke bare politisk vilje, men også solide investeringer, sier Stenstrøm.

LES OGSÅ:
Redusert togtilbud på flere banestrekninger i helgen

Dette er nå en utfordring på flertallet av våre jernbanestrekninger.

Bygger ut dobbeltspor

Vi bygger ut dobbeltspor i Drammen, til Tønsberg og Moss. Samtidig gjennomføres det en rekke særskilte tiltak for godstrafikken.

Flere steder i Norge (blant annet Larvik, Rognan og Hauerseter) har Bane Nor samarbeidet med private aktører for å lage sidespor som går rett fra fabrikk eller lager og ut på jernbanenettet.

NHO etterlyser tiltak på jernbanen

Bergen får snart Norges første grønne godsterminal der alt inne på terminalen tilrettelegges for elektrisk drift samtidig som at det blir en dobling av kapasiteten.

Alnabru er den travleste terminalen i Norge med omkring 150 avgående tog per uke. Her har vi satt opp nye elektriske kraner som gir en enda grønnere godsnæring og øker kapasiteten med rundt 10 prosent.

Bransjen ønsker også en forsterket satsing på infrastrukturen for å flytte mer gods fra vei til bane.

HOVEDBILDET: Godstog på Randsfjordbanen.
Arkivfoto: BJØRN ERIK NEBELL

– Bane har klare miljøfordeler

– Jernbane er en selvfølgelig og viktig del av løsningen for fremtidens økende transportbehov. Fremføring på bane har klare miljøfordeler, og vil også avlaste veinettet for tungtransporten. For å sikre godsoverføring fra vei til bane er vi avhengige av at jernbanens konkurransekraft styrkes, sier administrerende direktør Are Kjensli i NHO Logistikk og Transport.

LES OGSÅ:
HAUGESUND: Selger 140 veterankjøretøy og et russisk jagerfly

Han peker også på tilpassing av terminaler for godstransporten, prioritering av varetransporten foran persontransport på gitte tidspunkt av døgnet og lengre krysningsspor som viktige satsingsområder.

Tabell: Millioner brutto tonnkilometer på godstog
Bane 1. halvår 2021 1. halvår 2022 Vekst
Dovrebanen 837 982 17 %
Hovedbanen 177 201 14 %
Kongsvingerbanen 283 318 12 %
Nordlandsbanen 665 746 12 %
Østfoldbanen 165 183 11 %
Solørbanen 80 87 10 %
Sørlandsbanen 579 601 4 %
Bergensbanen 551 571 4 %
Ofotbanen 645 602 -7 %
Gjøvikbanen 83 71 -15 %
Roa – Hønefossbanen 48 41 -16 %
Sum øvrige baner 211 245 16 %
Totalt 4324 4649 8 %
Kilde: Bane Nor.

 

EP2022-08011