Viken har mange fiskerike elver, med blant annet laks og sjøørret. Fisket etter disse er regulert i forskrifter, og disse skal nå revideres. Fylkesmannen i Viken ber derfor i en pressemelding lag, foreninger, organisasjoner og kommuner om å komme med innspill og forslag til endringer i reglene for fiske i elver.

Frist for å komme med innspill er 25. mars 2020.

Fisketider etter anadrom laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) fastsettes av Miljødirektoratet. Forskriftene har en varighet på 5 år. Forrige regulering trådte i kraft i 2016. Fra 1. januar 2021 skal det derfor iverksettes nye forskrifter for laksefiske i elv og sjø.

Stangfiske i lakserik elv i USA. Illustrasjonsfoto: SKEEZE

I forbindelse med revisjonen av forskriftene er det lagt opp til at lokale fiskeinteresser skal kunne komme med innspill og forslag til nye fiskeregler. Innspillene skal koordineres av Fylkesmannen. Fylkesmannen ber derfor lokale lag, organisasjoner og kommuner om å gi innspill til endring av fiskereglene. Frist for å melde tilbake til Fylkesmannen er 25. mars 2020.

Retningslinjer for reguleringene

Miljødirektoratet har utarbeidet retningslinjer for reguleringen av fiske etter anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye). Miljødirektoratet legger disse retningslinjene til grunn når de nye forskriftene utarbeides.

LES OGSÅ:
Miljødirektoratet vurderer Eikeren som et av flere nasjonale storørretvassdrag

Miljødirektoratets retningslinjer finner du her…

Retningslinjene sier noe om de overordene målsettingene og rammene for reguleringer av fisket etter anadrom laksefisk. Blant annet står det at reguleringene skal sikre en biologisk forsvarlig forvaltning av laksebestandene. Sentralt her står oppnåelse av gytebestandsmål. Etter at fiskesesongen er over, må det være tilstrekkelig antall hunnfisk (rognkorn) igjen for å dekke elvas produksjonskapasitet for å opprettholde en bærekraftig bestand.

Brevet fra Fylkesmannen finner du her…

Produksjonskapasiteten i ei elv, er begrenset av gyte-/oppvekstarealene. Høsting kan bare tillates når tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd heter det i pressemeldingen.

Skjema for innspill til fiskeregulering finner du her…