Ny lov trer i kraft i Finland om kort tid. Personer som begår alvorlige forbrytelser kan heretter miste sitt finske statsborgerskap.

Personer med dobbelt statsborgerskap og som begår alvorlige forbrytelser mot den finske staten, kan fra og med mai miste sitt finske statsborgerskap, meldes det fra det finske Innenriksministeriet.

Endring i statsborgerskapsloven

Statsrådens forslag om å endre den finske statsborgerskapsloven har nylig blitt fremmet for republikkens president, forteller den svenskspråklige finske avisa Hufvudstadsbladet (HBL), som har sitt hovedsete i Helsinki.

I henhold til planen skal president Sauli Niinistö stadfeste lovendringen innen utgangen av april, slik at den nye loven kan tre i kraft allerede første mai.

Krigsforbrytere kan fratas statsborgerskapet

Lovendringen innebærer ifølge HBL at en person med dobbelt statsborgerskap kan bli fratatt sitt finske pass om han eller hun gjør seg skyldig i visse forbrytelser, som landsforræderi eller terrorhandlinger, og som har en strafferamme på minst åtte år. Det innebærer at man ikke nødvendigvis må dømmes til en så lang fengselsstraff, men at man blir dømt etter denne lovbestemmelsen for å bli fratatt sitt finske statsborgerskap. Eksempler på dette er handlinger som kan krenke finlands suverenitet, krigsforbrytelser og spionasje.

LES OGSÅ:
KROKSTADELVA:
Innbrudd i kontor over Kiwi i Bruveien

Terror kan medføre tap av finsk pass

Også brudd på forbudet mot kjemiske våpen, grov menneskehandel, gisseltaking og kapring kan medføre tap av statsborgerskap, dersom handlingen har hatt terror som formål og har rettet seg mot Finlands vitale interesser.

I tillegg er det et krav om at personen dømmes til minst fem års ubetinget fengsel, og at forbrytelsen fant sted etter at loven trådte i kraft. Den kan med andre ord ikke gis tilbakevirkende kraft, slik at personell fra terrorgruppa IS, som har begått krigsforbrytelser i konfliktområdene i Midtøsten ikke kan fratas statsborgerskapet før denne loven trådte i kraft.

Migrationsverket fatter beslutningen

Det er det finske Migrationsverket (tilsvarende det norske Utlendingsdirektoratet, eller UDI) som fatter beslutningen om tap av finsk statsborgerskap.