Dyrebeskyttelsen Norge har saksøkt Norsk Kennel Klub (NKK), Norsk Cavalierklubb, Norsk Bulldog Klubb og seks oppdrettere av disse to rasene for ulovlig hundeavl. De saksøkte mente at saken måtte avvises. Oslo tingrett har nå avsagt kjennelse som fremmer saken til behandling.

Rettsaken kan komme opp allerede høsten 2021.

Ulovlig avl

Dyrebeskyttelsen Norge er svært fornøyde med utfallet. Hvis avgjørelsen blir stående, skal retten til høsten ta stilling til om avl av hunderasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel er ulovlig.

Dyrebeskyttelsen Norge mener disse rasene har så store helsemessige utfordringer at videre avl av dem er i strid med dyrevelferdsloven § 25, heter det i en pressemelding.

Avl på rasen cavalier king charlies spaniel og lovligheten av dette, er et av momentene som tingretten nå skal ta stilling til.
Foto: PIXY.ORG

NKK, raseklubbene og oppdretterne annonserte før jul at de hadde hyret inn Geir Lippestad som felles advokat i denne saken.

Saken egner seg for rettslig prøving

Motpartene påsto saken avvist for domstolene, fordi de mente den ikke var egnet for rettslig behandling. Tingretten har i sin avgjørelse kommet til at saken kan behandles i rettsapparatet.

LES OGSÅ:
Dyrebeskyttelsen: - Full seier for hundene!

Retten slår fast at Dyrebeskyttelsen Norge har et reelt og aktuelt behov for å få spørsmålet om lovligheten av avl av de to hunderasene avklart.

Retten har blant annet vektlagt det omfattende materialet vi har lagt fram for å underbygge påstanden vår, og at de saksøkte selv erkjenner at begge raser har helsemessige utfordringer.

Retten fremhever i tillegg at det er usikkerhet knyttet til avlsbestemmelsens rekkevidde, og at dette spørsmålet er egnet til rettslig prøving i den formen Dyrebeskyttelsen Norge ønsker. Tingretten aksepterer at Dyrebeskyttelsen Norge kan prøve gjeldende lovverk for retten overfor private parter.

– Dyrenes velferd må veie tyngst

Dyrebeskyttelsen Norge mener at dyrenes helse og velferd må veie tyngre enn hensynet til menneskers behov for å eie et dyr med et bestemt utseende, eller hensynet til oppdretteres hobbyvirksomhet.

For Dyrebeskyttelsen Norge er det vanskelig å forstå at man kan forsvare at dyrenes lovfestede egenverdi skal tilsidesettes i avl av familiedyr. Dagens raseavlspraksis medfører alvorlige helseproblemer for dyrene som rammes. Vi mener derfor at det ikke finnes noen god grunn til å la dagens avl fortsette.

LES OGSÅ:
Rekordår for hjemløse katter - Dyrebeskyttelsen krever obligatorisk ID-merking

– Hunder lider på grunn av «ekstremavl»

– For noen hunderaser har ekstremavlen gått så langt at den eneste lovlige løsningen vil være å krysse inn en annen frisk rase i avlen. Rasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel er i en slik situasjon, og saken mot NKK, raseklubber og oppdrettere er derfor fokusert mot disse rasene.

– Vi har forståelse for kjærligheten hundeeiere har til sine dyr. Det er ofte ingenting å utsette på gemyttet og personligheten til de ekstremavlede hundene. De fortjener tvert imot at vi tar i bruk de beste verktøyene vi har slik at de kan få et liv uten sykdom og lidelse

Mange års arbeid bærer frukter

– Dyrebeskyttelsen Norge og lokalavdelingen Dyrebeskyttelsen Norge Oslo og Akershus er svært fornøyde med Oslo tingretts avgjørelse. Vi har jobbet for stans av uetisk avl av familiedyr over flere år, og har jobbet med denne saken siden midten av 2018.

LES OGSÅ:
Drammen: Påsken byr på buss for tog mot Asker, Gulskogen og Sande

– Stevningen er et resultat av at vi og andre aktører har arbeidet for å bedre rasehunders helse i mer enn 20 år. Gjennom dialog med NKK viser det seg at vi har svært ulik forståelse av hva som er god dyrevelferd og forsvarlig og lovlig avl.

Dyrebeskyttelsen ønsker ikke at negative arveanlegg føres videre

– Derfor er det viktig at retten skal avgjøre hva som ligger i lovens krav om at hunder skal avles med god funksjon og helse, og at det ikke er lov å videreføre negative arveanlegg, sier Åshild Roaldset, veterinær og daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Motpartene har nå en måneds frist til å anke denne avgjørelsen.

2021-03057